dimecres, 27 d’octubre de 2010

Funcions del llenguatge

Moltes vegades, a classe, diem que perquè hi haja comunicació ha d'haver, a més d'emissor, receptor. I que comprenga el missatge. Sabeu perquè ho dic? Si no ho sabeu, tampoc hi ha comunicació!

En qualsevol acte comunicatiu cal considerar la presència de sis elements:
emissor: és qui emet el missatge o senyal.
receptor:és qui rep el missatge de l´emissor.
missatge: és el contingut de la comunicació.
referent: és la realitat a què fa al.lusió el missatge transmès per l´emissor.
codi: és la clau que posseixen tant l´emissor com el receptor per elaborar i interpretar el missatge.
canal: és el medi pel qual viatja el missatge des de l´emissor fins al receptor: aire, paper...

Rep el nom de funció del llenguatge cadascuna de les finalitats que els parlants donen als enunciats en el moment de produir-los, d'acord amb la seua necessitat comunicativa.
Les sis funcions descrites deriven cada una d'un dels sis elements o factors que constitueixen el procés de la comunicació. La consideració de les funcions del llenguatge pot permetre una elaboració dels tipus de textos (classificació d'aquests segons el predomini d'una o altra) i servir per a una anàlisi inicial de missatges de diversa índole: literaris, publicitaris, científics, legals, etc.

Funció expressiva: aquella que manifesta l´actitud, el sentiment, o la intenció de l´emissor, de manera que el missatge se centra en ell.
Funció apel.lativa o conativa: aquella que impulsa el receptor a actuar d´una forma determinada, de manera que el missatge se centra en ell.
Funció poètica: funció del llenguatge que pretèn crear un efecte estàtic o creatiu, de manera que el missatge se centra en ell mateix.
Funció referencial: funció del llenguatge en la qual l´emissor informa objectivament, sobre algun aspecte de l´entorn comunicatiu, de manera que el missatge se centra en el context.
Funció metalingüística: aquella mitjançant, la qual es parla de la llengua mateixa, de manera que el missatge se centra en el codi lingüístic.
Funció fàtica: aquella que manifesta la intenció de mantenir la comunicació amb el receptor, de manera que el missatge se centra en l´establiment, d´un contacte social per mitjà d´un canal.

Per a practicar:
qüestionari