dimarts, 28 de juny de 2011

Festa Fi de curs 2010-11

Este matí, després d'arreplegar les notes, s'ha organitzat una gran festa al gimnàs de l'institut.
Ha començat el grup JAVI VELA, amb diverses actuacions que han suposat una bona lliçó musical. Al pati, pares i mares de l'AMPA, donaven menjar i beure.
A continuació s'han lliurat premis per nivell al bon expedient acadèmic i premis a l'esforç i bona conducta a alumnes de cada aula. Toni feia de presentador i Sílvia ha dit unes paraules de felicitació per a tots.
Per a finalitzar, ha actuat el grup ARIÓN amb la col·laboració de Dai.
Un èxit!!No?

dimecres, 22 de juny de 2011

Fí del curs 2010-2011

L'Equip Directiu de l'IES La Canal de Navarrés ha entregat un full per als alumnes, pares i mares que passe a resumir:
   - Demà és l'últim dia d'aquest curs i un bon nombre d'alumnes i professors farem una eixida a Cullera. Qui no ve a l'excursió té obligació d'assistir a classe.
   - Dimarts, dia 28, a les 9 s'entreguen butlletins, treballs de recuperació... Després tenim una festa amb diversos grups musicals, entrega de premis, picaeta,,,
   - Dimecres (de 12 a 14) i dijous (de 10 a 12) es podran reclamar notes
   - Matrícules per al curs 2011-2012, del 4 de juliol (1r ESO) al 8 de juliol (Batxillerat). L'alumnat de PDC i PQPI es matricularà a setembre.

Si vols més informació de la festa del dimarts 28 de juny, enllaça amb el bloc http://ampaiesnavarres.wordpress.com/

dilluns, 20 de juny de 2011

El segle XX

Per acabar el curs us seleccione dos vídeos. Si heu aprés com cal, sabreu la seua importància.
dimecres, 15 de juny de 2011

3r Foro Juvenil Iberoamericà

Heu vist Victòria? La podeu trobar a
www.patrimoniojoven.com/3erforojuvenil
 
Consulta "Dia a dia del Foro"

dijous, 9 de juny de 2011

L'Espanya de l'Edat Moderna


- Quan comença l'Edat Moderna?
- Quina és la importància del regnat dels Reis Catòlics?
- Quins territoris rep Carlos I?
- Què destacaries del regnat de Felipe II?

dimecres, 8 de juny de 2011

Tipus de textos

Després de llegir un text hem de pensar qui és l'emissor i el receptor, el tipus de text i les funcions del llenguatge que hi predominen. Hem de trobar el tema i les idees fonamentals.

Recordem una classificació dels textos:
1-Textos narratius: Són els que conten accions i fets de persones o personatges:

a-Notícies de periòdics, de ràdio, de televisió.
b-Novel·les. Narracions llargues.
c-Contes. Narracions curtes.
d-Textos teatrals.
e-Poemes narratius.
 
2-Textos descriptius: Fonamentalment volen fer transmetre com són les coses, els objectes, les persones, els llocs, etc.

3-Textos conversacionals o de diàleg: Són aquells que reflecteixen diàlegs entre persones o personatges.

4-Textos expositius o instructius: són els que pretenen informar sobre algun aspecte.

5- Textos argumentatius: són els que expliquen raons favorables a una opinió.

6- Textos poètics o retòrics: La seua finalitat primordial és la bellesa expressiva.

dimarts, 7 de juny de 2011

Recuperació 2a Avaluació PQPI-1

Tema 4 Els continents
Criteris d’avaluació
1. Definir i reconéixer un text descriptiu i els recursos d’expressió que utilitza (sinònims, adjectius...).
2. Reconéixer el tema fonamental que es descriu en un text descriptiu (persona, lloc...).
3. Diferenciar el significat d’algunes paraules d’ús dubtós (hi haja, troba...).
4. Definir i classificar els pronoms segons la seua classe (personals, demostratius...).
5. Reconéixer el subjecte i el predicat en una oració simple.
6. Utilitzar de forma correcta les normes d’ortografia sobre l’ús del punt i la coma en l’elaboració de textos senzills.
7. Conéixer i classificar els textos narratius escrits en prosa segons siguen contes, novel·les o relats reconeixent les seues parts fonamentals (ambientació, personatges, trama...).
8. Distingir i assenyalar els límits dels físics dels continents (Europa, Àsia...).
9. Explicar i conéixer l’extensió i la població de cada continent (Europa, Àsia...).
10. Localitzar, distingir i explicar les característiques més importants del relleu, les costes i la hidrografia dels continents (Àsia, Amèrica...).
11. Distingir i classificar les principals activitats econòmiques de cada continent (Àsia, Àfrica...).
Tema 5 La UE i Espanya
Criteris d’avaluació
1. Definir i identificar un text expositiu i les seues característiques.
2. Distingir diferents tipus de textos expositius.
3. Utilitzar el guió i l’esborrany per a escriure un text expositiu.
4. Usar de forma adequada el gènere masculí al parlar de sers animats en general.
5. Reconéixer i classificar els verbs segons la conjugació a què pertanguen (1.a, 2.a, 3.a).
6. Identificar el nucli del subjecte i del predicat en una oració.
7. Identificar el lexema i els morfemes de diferents formes verbals.
8. Conéixer i aplicar de forma correcta les regles ortogràfiques sobre l’ús del punt i coma, dos punt, punts suspensius,signes d’interrogació i exclamació...
9. Definir la lírica com a gènere literari i distingir i identificar els versos i els tipus d’estrofes d’un poema.
10. Explicar i reconéixer el tipus de rima que apareix en un poema o estrofa ( consonant / assonant).
11. Conéixer la UE i enumerar de forma ordenada els distints tractats que s’han firmat des dels seus inicis fins a l’actualitat (Tractat de Lisboa...).
12. Diferenciar els organisme més importants de la UE (Banc Central...).
13. Conéixer i explicar els límits d’Espanya.
14. Reconéixer, localitzar i explicar els principals accidents geogràfics de la Península Ibèrica.
15. Diferenciar les característiques de les costes d’Espanya.
16. Conéixer i diferenciar les característiques més importants dels rius de cada vessant espanyol.
17. Assenyalar i identificar els tipus de climes i la diversitat de vegetació d’Espanya.
18. Identificar els aspectes més significatius de la geografia política d’Espanya.
19. Reconéixer i explicar les funcions de cada un dels poders de l’Estat espanyol.
20. Saber i localitzar en un mapa polític les comunitats autònomes d’Espanya i les seues províncies.

dilluns, 6 de juny de 2011

Sense tabac

El passat 31 de maig, impulsat per l'Organització Mundial de la Salut (OMS), se va celebrar, com cada any, el Dia Mundial Sense Tabac.
Durant tota la setmana els alumnes de 2n d'ESO han reflexionat sobre el tabaquisme i  han redactat un text argumentatiu o un anunci per lluitar contra esta addicció que tots els anys mata milions de persones.

dimecres, 1 de juny de 2011

Recuperació 1a Avaluació PQPI-1

D'ací una setmana acabeu les pràctiques. Es hora de repassar per recuperar els objectius no aconseguits. El control de recuperació de la 1a avaluació serà el dimecres 15 de juny.
Criteris d’avaluació
Tema 1 La Terra
1. Definir llenguatge, llenguatge verbal, llenguatge no verbal, comunicació.
2. Interpretar un text literari de manera comprensiva.
3. Conéixer el vocabulari i utilitzar-lo sense abusos que impedisquen la comunicació.
4. Explicar i reconéixer per què és important ordenar els fets narrats en un text. Aplicar-ho en la pràctica.
5. Definir que són els substantius i classificar-los segons el seu significat (comú, propi, abstracte…).
6. Diferenciar el gènere i el nombre dels substantius (singular, masculí…).
7. Explicar i reconéixer que és el grup nominal en una oració identificant el nucli.
8. Escriure textos aplicant les regles de les majúscules i minúscules.
9. Conéixer i classificar textos literaris atenent al seu origen (anglés, alemany, espanyol…) i a la seua època (Edat Antiga, Edat Mitjana…).
10. Distingir entre Geografia física i Geografia política.
11. Definir i reconéixer l’univers i els elements que el formen (estreles, planetes…).
12. Identificar i explicar que originen els agrupaments de diferents astres (galàxies, constel·lacions…).
13. Conéixer, diferenciar i relacionar la Terra amb els moviments que realitza i el que origina cada moviment (dies…).
14. Definir l’òrbita terrestre i el que origina junt amb els moviments de la Terra.
15. Diferenciar i explicar quines són les línies imaginàries de la Terra i les zones que formen (casquets…).
16. Distingir entre latitud i longitud.
17. Identificar i interpretar les distintes formes de representació de la Terra (mapes…).


Tema 2 Geografia física i política
1. Identificar el tema i la idea principal d’un text. Diferenciar-los.
2. Reconéixer i classificar els textos segons la finalitat de l’emissor (informatius, persuasius…).
3. Identificar i assenyalar les característiques dels textos segons el seu contingut (narració, descripció…).
4. Acceptar l’ús de determinades paraules (tu, vosté) en la comunicació social.
5. Definir i classificar els distints tipus d’articles (articles determinats i indeterminats).
6. Reconéixer i classificar les paraules segons siguen agudes, planes o esdrúixoles.
7. Aprendre i aplicar les regles d’accentuació de les paraules agudes, planes i esdrúixoles en l’elaboració de textos senzills.
8. Reconéixer els principals tipus de gèneres literaris i les seues característiques (lírica…).
9. Distingir i classificar els principals elements d’un text narratiu (personatges, protagonistes…).
10. Explicar què és l’escorça terrestre i com influïxen determinats factors sobre ella.
11. Definir i comparar les característiques de les formes que presenta el relleu en les zones emergides (vall, altiplans…).
12. Reconéixer i explicar les formes que presenta el relleu del fons del mar (dorsal oceànica…).
13. Identificar i descriure els principals accidents costaners (badia, illa…).
14. Distingir i explicar què és la hidrosfera i per què està formada (aigua subterrània…).
15. Definir i diferenciar els distints tipus de masses d’aigua de la superfície terrestre (mars, rius,…).
16. Reconéixer els principals moviments de les aigües del mar (onades, marees…).
17. Identificar i explicar cada una de les capes de l’atmosfera (troposfera…).
18. Definir cada un dels factors que intervenen en l’estudi de la distribució de la població (natalitat, mortalitat…).
19. Classificar les activitats econòmiques en els sectors corresponents (primari, secundari…).

Tema 3 El temps i el clima
1. Reconéixer els elements fonamentals d’un text narratiu per a poder comprendre'l, analitzar-lo o escriure'l.
2. Distingir diferents expressions d’opinió en els textos narratius.
3. Definir i classificar els adjectius determinatius segons siguen demostratius, possessius, numerals, indefinits…
4. Explicar i classificar els adjectius qualificatius segons els seus graus (comparatiu, positiu…).
5. Aplicar les regles d’accentuació dels diftongs, triftongs i hiats en l’elaboració de textos senzills.
6. Reconéixer el significat de diferents monosíl·labs segons tinguen o no titla diacrítica (te/te; més/mes…).
7. Reconéixer i enumerar les característiques de l’èpica com un gènere narratiu.
8. Identificar les característiques més significatives dels cantars de gesta com un gènere literari èpic.
9. Definir temps atmosfèric i clima.
10. Reconéixer i explicar les característiques dels factors cíclics que influïxen en el clima (longitud, estacions…).
11. Identificar i definir les característiques dels factors imprevistos o no cíclics que influïxen en el clima (El Xiquet…).
12. Identificar i explicar els tipus de climes que es donen en la Terra (temperat…).
13. Reconéixer els tipus de clima i les seues característiques segons la zona del planeta (polar, mediterrani…).
14. Distingir les zones climàtiques que hi ha en la Terra.
15. Analitzar un climograma.
16. Explicar el cicle de l’aigua.