dimecres, 18 de juny de 2008

De Viatge!

Ja acabem el curs i molts us anireu de viatge. Vols veure algun dels que n'han fet els teus companys/es? Fixa't i atreveix-te a enviar a la meua adreça la descripció del que faces tu... encara que siga només a Playamonte!

dimarts, 17 de juny de 2008

Joan el Cendrós

Has llegit esta obra de teatre? Fa uns anys vaig tindre la sort de veure-la i et la recomane.
Olena ens envia esta escena amb els signes de puntuació que li faltaven.
ESCENA: EL BALL

Helena. (Després de parar de ballar.) Ens coneixem?
Joan. (Amb veu seductora.) Més del que et penses.
Helena. Puc fer-te una pregunta?
Joan. La resposta es sí.
Helena. Tens moto?
Joan. No.
Helena. Quina llàstima!
Joan. Tinc cotxe.
Helena. Guau!
Joan. Peró només té una plaça.
Helena. Oh!
Joan. Tens novio?
(Apareixen els tres amics Álex, Tatxa i Mosca.)
Álex. Sí.
Joan. (A HELENA assanyalant Álex.) És este?
Álex. Sí, què passa?
Joan. (Sense mirar Álex.) Quina llàstima!
Álex. (Girant-se al voltant de JOAN.) Vaja,vaja,vaja! Què tenim açí? Un maniquí d'El Corte Inglés [..] (Tatxa i Mosca riuen.)
Joan. (A HELENA.) Al teu nòvio no li han ensenyat modals, veritat?
Helena. Què?
Joan. (A ÁLEX.) Estàs sord o és que vols fer-me gastar saliva?
Mosca. Gresca! Gresca! (ÁLEX colpeja a MOSCA i MOSCA calla.)
Álex. Crec que et menjaràs eixes paraules.
Helena. (A ÁLEX.) Per favor, no us baralleu.
Álex. (Espentat HELENA.) Per què no te'n vas a prender una Fanta?.
Helena. (Sorpresa per la seua actitud.) Álex, quan parlàvem per Internet deies que els problemes no se solucionen mai barallant-se.
Álex. Internet? Deixa'm en pau. Jo no he parlat mai amb tu per Internet.
Helena. Què?
Álex. (A JOAN.) I tu, si saps, comença a resar.

Olena 1ºC

dilluns, 16 de juny de 2008

Articles de la Constitució

Article 1.
1. Espanya es constituïx en un Estat social i democràtic de Dret, que propugna com a valors superiors del seu ordenament jurídic la llibertat, la justícia, la igualtat i el pluralisme polític.
2. La sobirania nacional residix en el poble espanyol, del que emanen els poders de l'Estat.
3. La forma política de l'Estat espanyol és la monarquia parlamentària.

Article 2.
La Constitució es fonamenta en la indissoluble unitat de la nació espanyola, pàtria comuna i indivisible de tots els espanyols, i reconeix i garantix el dret a l'autonomia de les nacionalitats i regions que la integren i la solidaritat entre totes elles.

Article 3.
1. El castellà és la llengua espanyola oficial de l'Estat. Tots els espanyols tenen el deure de conéixer-la i el dret a usar-la.
2. Les altres llengües espanyoles seran també oficials en les respectives comunitats autònomes d'acord amb els seus Estatuts.
3. La riquesa de les distintes modalitats lingüístiques d'Espanya és un patrimoni cultural que serà objecte d'especial respecte i protecció.

Article 4.
1. La bandera d'Espanya està formada per tres franges horitzontals, roja, groga i roja, sent la groga de doble amplària que cada una de les roges.
2. Els Estatuts podran reconéixer banderes i ensenyes pròpies de les comunitats autònomes. Estes s'utilitzaran junt amb la bandera d'Espanya en els seus edificis públics i en els seus actes oficials.

Article 5.
La capital de l'Estat és la Vila de Madrid.

Article 6.
Els partits polítics expressen el pluralisme polític, concorren a la formació i manifestació de la voluntat popular i són instrument fonamental per a la participació política. La seua creació i l'exercici de la seua activitat són lliures dins del respecte a la Constitució i a la Llei. La seua estructura interna i funcionament hauran de ser democràtics.

Article 7.
Els sindicats de treballadors i les associacions empresarials contribuïxen a la defensa i promoció dels interessos econòmics i socials que els són propis. La seua creació i l'exercici de la seua activitat són lliures dins del respecte a la Constitució i a la Llei. La seua estructura interna i funcionament hauran de ser democràtics.

Article 8.
1. Les Forces Armades, constituïdes per l'Exèrcit de Terra, l'Armada i l'Exèrcit de l'Aire, tenen com a missió garantir la sobirania i independència d'Espanya, defendre la seua integritat territorial i l'ordenament constitucional.
2. Una Llei Orgànica regularà les bases de l'organització militar conforme als principis de la present Constitució.

Article 9.
1. Els ciutadans i els poders públics estan subjectes a la Constitució i a la resta de l'ordenament jurídic.
2. Correspon als poders públics promoure les condicions perquè la llibertat i la igualtat de l'individu i dels grups en què s'integra siguen reals i efectives; remoure els obstacles que impedisquen o dificulten la seua plenitud i facilitar la participació de tots els ciutadans en la vida política, econòmica, cultural i social.
3. La Constitució garantix el principi de legalitat, la jerarquia normativa, la publicitat de les normes, la irretroactivitat de les disposicions sancionadores no favorables o restrictives de drets individuals, la seguretat jurídica, la responsabilitat i la interdicció de l'arbitrarietat dels poders públics.

Eva 2º A

L'ACADÈMIA VALENCIANA DE LA LLENGUA

L'Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) va ser creada per la Llei valenciana 7/1998 i l'Estatut d'autonomia de la Comunitat Valenciana de 2006 la declara organisme competent únic.
Fins a la construcció de les seues noves instal·lacions, l'Acadèmia Valenciana de la Llengua té la seua sede en el Monestir de San Miquel dels Reis, sede de la Real Biblioteca Valenciana (coneguda també com Biblioteca Nacional Valenciana).
La AVL es una Institució de caràcter públic, adscrita a la Presidència de la Generalitat, que disfruta de personalitat jurídica pròpia i exercix les seues funcions amb autonomia orgànica, funcional i pressupostària per a garantir la seua objectivitat e independència.
FUNCIÓ
Es la institució que te per funció determinar i elaborar, en el seu cas, la normativa lingüística , així com velar pel valencià partint de la tradició lèxica gràfica, literària, i la realitat lingüística genuïna valenciana, així com la normalització consolidada.
Els principis i criteris que han d'inspirar l'actuació de l'Acadèmia son els que es desprenen del dictamen aprovat, que figura en el preàmbul de la Llei 7/1998.
Les decisions de la AVL, en l'exercici de les funcions que li corresponen, hauran de ser observades per totes les Institucions de la Generalitat, pels Poders Públics, per la resta d'Administracions Públiques, el sistema educatiu, i els mitjans de comunicació, les entitats, els organismes i empreses, de titularitat pública o que conten amb finançament públic.
La AVL tindrà la seua sede en la ciutat, sense perjudici que puga tindre altres sedes territorials o celebrar sessions en qualsevol municipi de la Comunitat Valenciana
Belén

divendres, 13 de juny de 2008

Situació actual del valencià

Estem acabant el curs i és època de qualificacions. Ací tens unes preguntes per a pujar nota. A veure si este cap de setmana investigues alguna:
- Què diuen la Constitució Espanyola i l'Estatut d'Autonomia sobre l'ús del valencià?
- Per què s'ha creat l'Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL)?
- Com podria augmentar l'ús del valencià.

dimecres, 11 de juny de 2008

Paròdia del poema "Marineria"

El meu pare és la mar,
i ma mare, la terra;
el meu llar, una illa;
el meu plor, l'argila freda.

Oncle, si vols anar
la meua illa és propera;
sols tens que caminar per mar
fins arribar a terra.

Ben reduïda la maleta, per anar
dins d'un submarí,
el teu ull observador mirarà
i el que veurà,
el contaràs;
veuràs herois de còmics vells
com xiquets xicotets
jugant a la Play.

La fi del trajecte
pareixerà molt propera
puix no hi ha res millor
quan anés a una illa platgera.

Arantxa G.

Lliurament de premis

Els títols dels treballs seleccionats per a concursar al Premi Sambori van ser:
Una història d'indis
Un estrany accident
Els tres millors amics de l'edat mitjana
El farolet
Dràcula va al dentista
Davall el museu

Premis Sambori 2008 La Canal

Hui, a la Biblioteca, s'han lliurat els guardons als autors/es dels treballs seleccionats i un detall per a totes les persones participants. El director del centre, Miquel, ha agraït l'esforç realitzat i ha animat a continuar així.

Des d'ací recordem que tant l'Ajuntament de Bolbaite com el de Navarrés tenen un Certamen Literari i encara estàs a temps per a enviar la teua narració (en valencià o en castellà). T'atreveixes?

Consulta la comunicació del 27 de maig per a més informació.

dilluns, 2 de juny de 2008

Utilització del SALT

Per a utilitzar el SALT, després d'instal·lar-lo:
- Vés a Ajuda i, després, a Operatòria
- Crear Document si vols escriure un text
- Obrir Document si vols corregir-ne un que ja està escrit

A continuació pitxes Corregir i, quan el programa acabe, situes el cursor a començament del text i pitxes Revisar.

Llig una altra vegada perquè el programa tradueix "1º ESO" per "1r AIXÒ" i coses semblants: no pots confiar-te!
Abans de guardar el document traduït posa-li un altre nom, per a distingir-lo del primer:una xifra a continuació és suficient.

Practica i veuràs que és molt útil i a més té sinònims, conjugació verbal i un diccionari.

I Jugallengua, ja l'has provat?

diumenge, 1 de juny de 2008

SALT

En totes les unitats del curs hem estat treballant la redacció de distints tipus de textos. El procés, simplificant, era:
1. Observar i comprendre un model
2. Buscar idees i informació per a escriure un esborrany
3. Repassar-lo per millorar idees i corregir paraules, expressions...
4. Revisió per part de companys/companyes
5. Passar l'esborrany en net

Ara anem a utilitzar, també, un corrector de la Conselleria d'Educació:
6. Obri el SALT i revisa el text abans d'entregar-lo al professor

Si no tens este programa, baixa'l i instal·la-te'l:
a) A la columna de la dreta busca Llocs que visite i fes clic en Conselleria
b) En Política Lingüística trobaràs Publicacions en línia
c) Ací tens Jugallengua i Publicacions SALT
d) Programa SALT