dilluns, 16 de juny de 2008

Articles de la Constitució

Article 1.
1. Espanya es constituïx en un Estat social i democràtic de Dret, que propugna com a valors superiors del seu ordenament jurídic la llibertat, la justícia, la igualtat i el pluralisme polític.
2. La sobirania nacional residix en el poble espanyol, del que emanen els poders de l'Estat.
3. La forma política de l'Estat espanyol és la monarquia parlamentària.

Article 2.
La Constitució es fonamenta en la indissoluble unitat de la nació espanyola, pàtria comuna i indivisible de tots els espanyols, i reconeix i garantix el dret a l'autonomia de les nacionalitats i regions que la integren i la solidaritat entre totes elles.

Article 3.
1. El castellà és la llengua espanyola oficial de l'Estat. Tots els espanyols tenen el deure de conéixer-la i el dret a usar-la.
2. Les altres llengües espanyoles seran també oficials en les respectives comunitats autònomes d'acord amb els seus Estatuts.
3. La riquesa de les distintes modalitats lingüístiques d'Espanya és un patrimoni cultural que serà objecte d'especial respecte i protecció.

Article 4.
1. La bandera d'Espanya està formada per tres franges horitzontals, roja, groga i roja, sent la groga de doble amplària que cada una de les roges.
2. Els Estatuts podran reconéixer banderes i ensenyes pròpies de les comunitats autònomes. Estes s'utilitzaran junt amb la bandera d'Espanya en els seus edificis públics i en els seus actes oficials.

Article 5.
La capital de l'Estat és la Vila de Madrid.

Article 6.
Els partits polítics expressen el pluralisme polític, concorren a la formació i manifestació de la voluntat popular i són instrument fonamental per a la participació política. La seua creació i l'exercici de la seua activitat són lliures dins del respecte a la Constitució i a la Llei. La seua estructura interna i funcionament hauran de ser democràtics.

Article 7.
Els sindicats de treballadors i les associacions empresarials contribuïxen a la defensa i promoció dels interessos econòmics i socials que els són propis. La seua creació i l'exercici de la seua activitat són lliures dins del respecte a la Constitució i a la Llei. La seua estructura interna i funcionament hauran de ser democràtics.

Article 8.
1. Les Forces Armades, constituïdes per l'Exèrcit de Terra, l'Armada i l'Exèrcit de l'Aire, tenen com a missió garantir la sobirania i independència d'Espanya, defendre la seua integritat territorial i l'ordenament constitucional.
2. Una Llei Orgànica regularà les bases de l'organització militar conforme als principis de la present Constitució.

Article 9.
1. Els ciutadans i els poders públics estan subjectes a la Constitució i a la resta de l'ordenament jurídic.
2. Correspon als poders públics promoure les condicions perquè la llibertat i la igualtat de l'individu i dels grups en què s'integra siguen reals i efectives; remoure els obstacles que impedisquen o dificulten la seua plenitud i facilitar la participació de tots els ciutadans en la vida política, econòmica, cultural i social.
3. La Constitució garantix el principi de legalitat, la jerarquia normativa, la publicitat de les normes, la irretroactivitat de les disposicions sancionadores no favorables o restrictives de drets individuals, la seguretat jurídica, la responsabilitat i la interdicció de l'arbitrarietat dels poders públics.

Eva 2º A