dimecres, 1 de juny de 2011

Recuperació 1a Avaluació PQPI-1

D'ací una setmana acabeu les pràctiques. Es hora de repassar per recuperar els objectius no aconseguits. El control de recuperació de la 1a avaluació serà el dimecres 15 de juny.
Criteris d’avaluació
Tema 1 La Terra
1. Definir llenguatge, llenguatge verbal, llenguatge no verbal, comunicació.
2. Interpretar un text literari de manera comprensiva.
3. Conéixer el vocabulari i utilitzar-lo sense abusos que impedisquen la comunicació.
4. Explicar i reconéixer per què és important ordenar els fets narrats en un text. Aplicar-ho en la pràctica.
5. Definir que són els substantius i classificar-los segons el seu significat (comú, propi, abstracte…).
6. Diferenciar el gènere i el nombre dels substantius (singular, masculí…).
7. Explicar i reconéixer que és el grup nominal en una oració identificant el nucli.
8. Escriure textos aplicant les regles de les majúscules i minúscules.
9. Conéixer i classificar textos literaris atenent al seu origen (anglés, alemany, espanyol…) i a la seua època (Edat Antiga, Edat Mitjana…).
10. Distingir entre Geografia física i Geografia política.
11. Definir i reconéixer l’univers i els elements que el formen (estreles, planetes…).
12. Identificar i explicar que originen els agrupaments de diferents astres (galàxies, constel·lacions…).
13. Conéixer, diferenciar i relacionar la Terra amb els moviments que realitza i el que origina cada moviment (dies…).
14. Definir l’òrbita terrestre i el que origina junt amb els moviments de la Terra.
15. Diferenciar i explicar quines són les línies imaginàries de la Terra i les zones que formen (casquets…).
16. Distingir entre latitud i longitud.
17. Identificar i interpretar les distintes formes de representació de la Terra (mapes…).


Tema 2 Geografia física i política
1. Identificar el tema i la idea principal d’un text. Diferenciar-los.
2. Reconéixer i classificar els textos segons la finalitat de l’emissor (informatius, persuasius…).
3. Identificar i assenyalar les característiques dels textos segons el seu contingut (narració, descripció…).
4. Acceptar l’ús de determinades paraules (tu, vosté) en la comunicació social.
5. Definir i classificar els distints tipus d’articles (articles determinats i indeterminats).
6. Reconéixer i classificar les paraules segons siguen agudes, planes o esdrúixoles.
7. Aprendre i aplicar les regles d’accentuació de les paraules agudes, planes i esdrúixoles en l’elaboració de textos senzills.
8. Reconéixer els principals tipus de gèneres literaris i les seues característiques (lírica…).
9. Distingir i classificar els principals elements d’un text narratiu (personatges, protagonistes…).
10. Explicar què és l’escorça terrestre i com influïxen determinats factors sobre ella.
11. Definir i comparar les característiques de les formes que presenta el relleu en les zones emergides (vall, altiplans…).
12. Reconéixer i explicar les formes que presenta el relleu del fons del mar (dorsal oceànica…).
13. Identificar i descriure els principals accidents costaners (badia, illa…).
14. Distingir i explicar què és la hidrosfera i per què està formada (aigua subterrània…).
15. Definir i diferenciar els distints tipus de masses d’aigua de la superfície terrestre (mars, rius,…).
16. Reconéixer els principals moviments de les aigües del mar (onades, marees…).
17. Identificar i explicar cada una de les capes de l’atmosfera (troposfera…).
18. Definir cada un dels factors que intervenen en l’estudi de la distribució de la població (natalitat, mortalitat…).
19. Classificar les activitats econòmiques en els sectors corresponents (primari, secundari…).

Tema 3 El temps i el clima
1. Reconéixer els elements fonamentals d’un text narratiu per a poder comprendre'l, analitzar-lo o escriure'l.
2. Distingir diferents expressions d’opinió en els textos narratius.
3. Definir i classificar els adjectius determinatius segons siguen demostratius, possessius, numerals, indefinits…
4. Explicar i classificar els adjectius qualificatius segons els seus graus (comparatiu, positiu…).
5. Aplicar les regles d’accentuació dels diftongs, triftongs i hiats en l’elaboració de textos senzills.
6. Reconéixer el significat de diferents monosíl·labs segons tinguen o no titla diacrítica (te/te; més/mes…).
7. Reconéixer i enumerar les característiques de l’èpica com un gènere narratiu.
8. Identificar les característiques més significatives dels cantars de gesta com un gènere literari èpic.
9. Definir temps atmosfèric i clima.
10. Reconéixer i explicar les característiques dels factors cíclics que influïxen en el clima (longitud, estacions…).
11. Identificar i definir les característiques dels factors imprevistos o no cíclics que influïxen en el clima (El Xiquet…).
12. Identificar i explicar els tipus de climes que es donen en la Terra (temperat…).
13. Reconéixer els tipus de clima i les seues característiques segons la zona del planeta (polar, mediterrani…).
14. Distingir les zones climàtiques que hi ha en la Terra.
15. Analitzar un climograma.
16. Explicar el cicle de l’aigua.