dimarts, 7 de juny de 2011

Recuperació 2a Avaluació PQPI-1

Tema 4 Els continents
Criteris d’avaluació
1. Definir i reconéixer un text descriptiu i els recursos d’expressió que utilitza (sinònims, adjectius...).
2. Reconéixer el tema fonamental que es descriu en un text descriptiu (persona, lloc...).
3. Diferenciar el significat d’algunes paraules d’ús dubtós (hi haja, troba...).
4. Definir i classificar els pronoms segons la seua classe (personals, demostratius...).
5. Reconéixer el subjecte i el predicat en una oració simple.
6. Utilitzar de forma correcta les normes d’ortografia sobre l’ús del punt i la coma en l’elaboració de textos senzills.
7. Conéixer i classificar els textos narratius escrits en prosa segons siguen contes, novel·les o relats reconeixent les seues parts fonamentals (ambientació, personatges, trama...).
8. Distingir i assenyalar els límits dels físics dels continents (Europa, Àsia...).
9. Explicar i conéixer l’extensió i la població de cada continent (Europa, Àsia...).
10. Localitzar, distingir i explicar les característiques més importants del relleu, les costes i la hidrografia dels continents (Àsia, Amèrica...).
11. Distingir i classificar les principals activitats econòmiques de cada continent (Àsia, Àfrica...).
Tema 5 La UE i Espanya
Criteris d’avaluació
1. Definir i identificar un text expositiu i les seues característiques.
2. Distingir diferents tipus de textos expositius.
3. Utilitzar el guió i l’esborrany per a escriure un text expositiu.
4. Usar de forma adequada el gènere masculí al parlar de sers animats en general.
5. Reconéixer i classificar els verbs segons la conjugació a què pertanguen (1.a, 2.a, 3.a).
6. Identificar el nucli del subjecte i del predicat en una oració.
7. Identificar el lexema i els morfemes de diferents formes verbals.
8. Conéixer i aplicar de forma correcta les regles ortogràfiques sobre l’ús del punt i coma, dos punt, punts suspensius,signes d’interrogació i exclamació...
9. Definir la lírica com a gènere literari i distingir i identificar els versos i els tipus d’estrofes d’un poema.
10. Explicar i reconéixer el tipus de rima que apareix en un poema o estrofa ( consonant / assonant).
11. Conéixer la UE i enumerar de forma ordenada els distints tractats que s’han firmat des dels seus inicis fins a l’actualitat (Tractat de Lisboa...).
12. Diferenciar els organisme més importants de la UE (Banc Central...).
13. Conéixer i explicar els límits d’Espanya.
14. Reconéixer, localitzar i explicar els principals accidents geogràfics de la Península Ibèrica.
15. Diferenciar les característiques de les costes d’Espanya.
16. Conéixer i diferenciar les característiques més importants dels rius de cada vessant espanyol.
17. Assenyalar i identificar els tipus de climes i la diversitat de vegetació d’Espanya.
18. Identificar els aspectes més significatius de la geografia política d’Espanya.
19. Reconéixer i explicar les funcions de cada un dels poders de l’Estat espanyol.
20. Saber i localitzar en un mapa polític les comunitats autònomes d’Espanya i les seues províncies.